ปัจจุบันนี้ การขายฝากถือว่าเป็นอีกทางเลือกอันดับต้นๆทางเลือกหนึ่งในการมองหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ที่ต้องการเงิน ขายฝากที่ดิน ขายฝากบ้าน คอนโด หรืออสังหาฯ คือ การทำนิติกรรมการซื้อขายอสังหาฯรูปแบบหนึ่งซึ่งมีสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรืออสังหานั้นจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากในทันที เมื่อทำสัญญาขายฝากเสร็จสิ้นเรียบร้อย แต่กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินของตน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ที่ดินที่ทำสัญญาไว้แล้วของตนได้ โดยไถ่ถอนขายฝากภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยในส่วนของผู้ที่เป็นฝ่ายรับซื้อฝากก็จะมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการขายฝากสูงสุดถึง 15% ต่อปี หรือ 1.25 % ต่อเดือน *ห้ามเกินกว่านี้ ไม่เช่นนั้นถือว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยปกติแล้วผู้ขายฝากจะได้วงเงินประมาณ 40-70% ของราคาประเมิน และผู้รับซื้อฝากจะได้รับเงินจากการขายฝากคืนทันทีหากมีการไถ่ถอนเกิดขึ้น การขายฝาก นั้นเมื่อเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้รับซื้อฝากสามารถยึดอสังหานั้นได้โดยไม่ต้องฟ้อง สำหรับผู้ขายฝากหากไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์จากการขายฝากได้ตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาแล้ว ผู้รับซื้อฝากสามารถดำเนินการโอนแก้ทะเบียนโดยไม่ต้องฟ้องดำเนินคดีใดๆ ก่อนที่คิดจะขายฝากจึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงความสามารถในการไถ่ถอนทรัพย์จากการขายฝาก รวมไปถึงพิจารณาผู้รับซื้อฝากเรื่องการขยายเวลาหากเกิดปัญหาข้อติดขัดทางการเงิน ว่ายินดีตกลงขยายระยะเวลาให้ได้หรือไม่ การไถ่ถอนทรัพย์จากการขายฝาก เมื่อถึงกำหนดรยะเวลาตามสัญญาแล้วผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนอสังหาของตนได้ภายในกำหนด แต่หากเจอปัญหาประเภทผู้รับซื้อฝากคิดจะบ่ายเบี้ยงไม่ยอมให้ไถ่ถอนหรือหาตัวผู้รับซื้อฝากไม่เจอ ผู้ฝากขายสามารถไปวางเงินไถ่ถอนทรัพย์ของตนได้ที่ สำนักงานวางทรัพย์กลาง หรือ ส่วนภูมิภาค หรือศาลประจำจังหวัดเมื่อนำทรัพย์ไปวางเรียบร้อยแล้ว จะทำให้ทรัพย์ที่ขายฝากกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้ทันที การขายฝากจะมีค่าธรรมเนียมต่างๆที่สูงมากกว่า โดยปกติ ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากจะกำหนดราคาสินไถ่หรือราคาซื้อคืนตั้งแต่ตอนทำสัญญาขายฝาก ณ กรมที่ดิน ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าราคาไถ่ถอนจะต้องไม่เกินราคาขายฝาก + ผลประโยชน์ตอบแทน 15 % ต่อปี แต่ในทางปฎิบัติจริง ผู้ซื้อฝากอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายได้กำหนดไว้ จึงต้องระวังเรื่องนี้และหาผู้รับซื้อฝากที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ สรุปง่ายๆ ขายฝากคือ การขายและให้โอกาสในการซื้อคืนนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *