ค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมสัญญาจำนองที่กรมที่ดินมีอะไรบ้าง

  • October 23, 2018

ส่วนที่ทางกรมที่ดินเป็นผู้จัดเก็บ
1.ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
2.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง แต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท
3.ค่าอากรแสตมป์
4.ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่สีย*
5.ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่สีย*

ส่วนที่ทางนายทุนเป็นผู้จัดเก็บ
1.ดอกเบี้ยล่วงหน้า (แล้วแต่ที่ผู้จำนองกับผู้รับจำนอง 2 ฝ่ายตกลงกัน)
2.ค่าปากถุง (แล้วแต่ที่ผู้จำนองกับผู้รับจำนองตกลง)

ในการจดจำนองนั้น เมื่อจะทำเรื่องที่สำนักงานที่ดินจึงมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น โดยเหตุนี้ผู้จำนองจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมเงินเพื่อนำมาชำระค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *