การจำนอง ไม่ว่าจะเป็นอสังหาประเภทใดก็ตาม ทั้งการจำนองที่ดิน จำนองบ้าน จำนองคอนโด นั้นจะถือว่าเป็นการทำนิติกรรมสัญญาในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นการรับประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง โดยการจำนองส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% ของราคาประเมิน ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการขายฝากและจำนอง คือในการจำนองนั้นทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที ง่ายๆก็คือ ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือเจ้าหนี้ และหากครบสัญญาตามที่ได้กำหนดไว้แต่แรกแล้ว ผู้จำนองสามารถจ่ายดอกเบี้ยต่อไป เพื่อขอต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือมีการผิดนัดชำระหนี้ของผู้จำนอง จะต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์เสียก่อน แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตัวอย่าง ถ้าหากนาย ก เลือกเอาอสังหาริมทรัพย์ที่ตนมีอยู่ไปจำนองกับนาย ข (ผู้รับจำนอง) และถ้านาย ก ไม่จ่ายเงินกู้คืนให้กับนาย ข นาย ข จำเป็นต้องไปฟ้องร้องให้ศาลตัดสินให้ที่ดินดังกล่าวเป็นของ นาย ข เนื่องจากนาย ก ไม่ยอมจ่ายหนี้จำนองก่อน จึงจะมีสิทธิ์เจ้าของในสังหาริมทรัพย์ที่รับจำนองไว้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *