ขั้นตอนและวิธีการไถ่ทรัพย์สินคืน

  • October 23, 2018

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายระบุไว้ว่า เวลาในการใช้สิทธิไถ่คืนนั้นจะต้องไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่มีการซื้อขายฝาก
แต่ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาในการไถ่เอาไว้ในสัญญาหรือกำหนดเวลาไว้ในสัญญาเกินกว่า 10 ปี กฎหมายให้ลดเวลาลงเหลือแค่ 10 ปีเท่านั้น

สินไถ่
ตามกฎหมายเดิมสินไถ่จะกำหนดไว้เท่าไรก็ได้ตามแต่จะตกลงกันซึ่งทำให้การกำหนดสินไถ่เป็นช่องทางให้ผู้ซื้อฝากคิดประโยชน์ตอบแทนได้สูงกว่าการให้กู้โดยปกติซึ่งกฎหมายควบคุมการเรียกอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
แต่เนื่องจากมีการเอารัดเอาเปรียบกัน กฎหมายในปัจจุบัน ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) จึงได้มีการแก้และกำหนดไว้ใหม่ว่า สินไถ่ถ้าไม่กำหนดกันไว้จะไถ่ได้ตามราคาขายฝากแต่ถ้าสินไถ่นั้น กำหนดกันไว้ กฎหมายจำกัดการกำหนดสินไถ่ว่าจะต้องไม่เกินราคาขายฝากรวมกับประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี ในกรณีที่ครบกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์ถ้าผู้ซื้อฝากไม่ยอมรับไถ่ ผู้ขายฝากมีสิทธิวางเงินสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ได้และมีผลให้ทรัพย์ที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอไถ่ทันที ซึ่งกฎหมายใหม่นี้มีความยุติธรรมต่อผู้ขายฝากมากยิ่งขึ้นและดัดหลังนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบผู้ขายฝาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *